Wiarygodność

Grupa Waryński z szerokimi planami inwestycyjnymi

Grupa Waryński z szerokimi planami inwestycyjnymi
INFORMACJA PRASOWA Warszawa, 02.11.2020 Grupa Waryński z szerokimi planami inwestycyjnymi Waryński S.A. Grupa Holdingowa, która realizuje projekty komercyjne i mieszkaniowe kształtujące krajobraz urbanistyczny warszawskich Odolanach,

INFORMACJA PRASOWA Warszawa, 02.11.2020

Grupa Waryński z szerokimi planami inwestycyjnymi

Waryński S.A. Grupa Holdingowa, która realizuje projekty komercyjne i mieszkaniowe kształtujące krajobraz urbanistyczny warszawskich Odolanach, po EQlibrium i EQ2, zapowiada budowę trzeciego biurowca w tej części Woli. Planuje też kolejne, spektakularne realizacje

Grupa Waryński prowadzi inwestycje z segmentu komercyjnego i mieszkaniowego w Warszawie i Gdańsku zgodnie z precyzyjnie wytyczoną strategią rozwoju. Po wielu latach budowania kompetencji w branżach produkcyjnych, w 2012 roku zamknęła ostatecznie ten rozdział swojej działalności. Przyjęty został plan aktywnego wykorzystania pozostających w Grupie aktywów w sposób gwarantujący maksymalizację ich efektywności. Głównym kierunkiem stało się zaangażowanie w projekty deweloperskie oraz budowanie kompetencji w obszarze aktywnego zarządzania nieruchomościami i ten cel jest realizowany.

Aktualnie na mocy umów inwestycyjnych Grupa Waryński prowadzi z partnerami branżowymi inwestycje deweloperskie na terenach położonych przy ulicy Jana Kazimierza w Warszawie. Należą do nich osiedla Miasto Wola i Stacja Kazimierz o łącznej powierzchni użytkowej ponad 91 000 mkw. PUMiU. Projekty mieszkaniowe, które realizowane są etapami, mają zostać zakończone w latach 2022 – 2023 roku. Do oddania pozostał ostatni z 9 budynków w inwestycji Miasto Wola oraz trzy z 8 budynków w inwestycji Stacja Kazimierz.

W tym samym rejonie warszawskiej Woli w 2017 roku Grupa zakończyła z sukcesem samodzielnie przeprowadzoną realizację budynku biurowego EQlibrium o powierzchni najmu ponad 10 500 mkw. Biurowiec został w 100 proc. skomercjalizowany na długo przed oddaniem do użytkowania, stając się ozdobą tej części miasta.

W ubiegłym roku Grupa Waryński rozpoczęła realizację sąsiadującego z EQlibrium budynku o nazwie EQ2. Butikowy ośmiokondygnacyjny biurowiec o powierzchni najmu prawie 3 000 mkw. stanie się kolejną perełką Odolan. Zakończenie inwestycji planowane jest na początek 2021 roku.

W 2019 roku firma wystartowała także ze swoim pierwszym projektem mieszkaniowym w Gdańsku – inwestycją ATOL. Pomiędzy ulicami Żabi Kruk, a Rzeźnicką w gdańskim Śródmieściu, w bliskim zasięgu Starego Miasta powstał idealnie wpasowany w tamtejszy klimat budynek wielorodzinny. Zgodnie z założeniami miejscowego planu zabudowy, budynek położony przy Wilczej 1 wraz z sąsiednimi obiektami wypełnia pierzeję ciągnącą się wzdłuż ulicy. Ceglana elewacja budynku ATOL, wykonanego w wysokim standardzie, koresponduje ze stylistyką otoczenia. Rozkłady mieszkań dają duże możliwości aranżacyjne, stąd projekt cieszy się dużym zainteresowaniem. Inwestycja uzyska pozwolenie na użytkowanie jeszcze w tym roku.

Mimo pandemii firma postrzega rynek nieruchomości jako bezpieczną przystań do inwestowania. – Sprzyjają temu najniższe w historii stopy procentowe, co przekłada się na obniżkę stawek WIBOR, a dzięki temu kredyty hipoteczne oferowane są teraz na wyjątkowo korzystnych warunkach. Z drugiej jednak strony, banki zwiększyły ostatnio wymagania m.in. w kwestii wkładu własnego, a to niestety blokuje możliwość zakupu mieszkania sporej ilości osób – przyznaje Bogdan Borkowski, prezes zarządu Waryński S.A. Grupa Holding.

A to już wiesz?  Ochrona danych: przepisy to nie wszystko, liczą się dobre praktyki

Poza realizacją kilku projektów, Grupa Waryński prowadzi aktualnie z partnerami rozmowy dotyczące przyszłych inwestycji. – Z uwagi na poufność negocjacji nie możemy jeszcze zdradzić szczegółów. Niemniej jednak, jeżeli pertraktacje powiodą się i zostaną zakończone ustalenia biznesowe, w najbliższych latach weźmiemy udział w spektakularnych i bardzo prestiżowych realizacjach – mówi Bogdan Borkowski.

Obecnie Grupa Waryński zaangażowana jest także w tworzenie projektu trzeciego budynku biurowego, który ma powstać na warszawskich Odolanach. – Uzyskanie równowagi i harmonii urbanistycznej na tym obszarze wymaga perspektywicznego planowania, zmierzającego do zdjęcia z tego terenu statusu kolejnej, warszawskiej sypialni. Dlatego zamierzamy przełamać zabudowę mieszkaniową osiedla Stacja Kazimierz i zrealizować w jego obrębie budynek biurowo – usługowy – informuje Bogdan Borkowski. Inwestycja ma wystartować na przełomie 2021 i 2022 roku.
Grupa Waryński prowadzi również działania w obszarze społecznej odpowiedzialności biznesu. Firma stara się wspomagać różne obszary, nie tylko środowisko związane z szeroko pojętym budownictwem, z którym związana jest od lat. Regularnie bierze udział w akcjach społecznych. W ostatnim czasie dokonała m.in. darowizny sprzętu potrzebnego do walki z pandemią. Wielkim atutem firmy jest jednomyślność w kwestiach CSR jej pracowników, którzy aktywnie włączają się w podejmowane akcje, często także je inicjując.

————————————————-

PRESS RELEASE Warsaw, 02.11.2020

Waryński Group with extensive investment plans

Waryński S.A. Grupa Holdingowa, which implements commercial and residential projects shaping the urban landscape of Warsaw’s area of Odolany, announced the construction of a third office building, after EQlibrium and EQ2, in this part of Wola district. The company is also planning further, spectacular projects

Waryński Group carries out investments in the commercial and residential segment in Warsaw and Gdańsk, in accordance with a precisely defined development strategy. In 2012, after many years of gaining experience in production industries, the company finally closed this chapter of its activity. The company adopted a plan for the active use of the assets remaining in the Group, to ensure maximization of their efficiency. The main direction has become involvement in development projects and building competence in the area of active property management, and this goal is currently being implemented.

A to już wiesz?  GITD zyskuje nowe narzędzie do walki z nieuczciwymi przewoźnikami

Waryński Group is currently conducting real estate projects located at Jana Kazimierza Street in Warsaw, under investment agreements with industry partners. These include Miasto Wola and Stacja Kazimierz residential estates with a total of over 91 000 sq m. of space. Residential projects, which are implemented in stages, are to be completed in 2022-2023. One out of the 9 buildings in Miasto Wola investment and three out of the 8 buildings in Stacja Kazimierz remain to be commissioned.

In 2017, in the same area in Warsaw’s Wola, the Group successfully completed the independently implemented construction of EQlibrium office building with over 10 500 sq m of lease space. The office building has been commercialized in 100 per cent long before it was commissioned, becoming a crown jewel of this part of the city.

Last year, Waryński Group began the construction of a building adjacent to EQlibrium called EQ2. A boutique eight-storey office building with almost 3 000 sq m. to let, will become another gem of Odolany. The completion of the investment is scheduled for the beginning of 2021.

In 2019, the company also launched its first residential project in Gdańsk – ATOL investment. A multi-family building, ideally suited to the local atmosphere was constructed between Żabi Kruk and Rzeźnicka Streets in Gdańsk Śródmieście district, in close proximity to the Old Town. The building located at 1 Wilcza Street together with the neighboring buildings fills the frontage along the street, in accordance with the assumptions of the local development plan. The brick facade of the ATOL building, made to a high standard, corresponds with the style of the surroundings. The layouts of the apartments offer great arrangement possibilities, hence the project is very popular. The investment is to receive an occupancy permit later this year.

A to już wiesz?  Biznesowy savoir-vivre podczas rozmowy kwalifikacyjnej

Despite the pandemic, the company sees the real estate market as a safe haven to invest. – This is supported by the lowest interest rates in history, which translates into a reduction in Warsaw Interbank Offered Rate, resulting in mortgage loans being offered on extremely favorable terms. On the other hand, banks have recently increased their requirements, including in terms of the down payment, which blocks the possibility of buying a flat for a large number of people – admits Bogdan Borkowski, President of the Management Board of Waryński S.A. Holding Group.

Apart from the implementation of several projects, Waryński Group is currently holding talks with its partners regarding future investments. – Due to the confident nature of negotiations, we cannot reveal the details yet. Nevertheless, if the negotiations are successful and the business arrangements are completed, we will take part in a spectacular and very prestigious projects in the upcoming years – says Bogdan Borkowski.

The Goup is also currently involved in designing the third office building to be built in Warsaw’s Odolany. – Achieving urban balance and harmony in this area requires long-term planning aimed at removing the status of just another residential area in Warsaw. That is why we intend to make a change in the residential development of Stacja Kazimierz estate and build an office and retail building within it – informs Bogdan Borkowski. The investment is to start at the turn of 2021 and 2022.

Waryński Group also operates in the area of corporate social responsibility. The company tries to support various causes, not only related to the broadly understood construction industry, with which it has been associated for years. The company regularly takes part in social campaigns. Recently, it has made, among others, a donation of equipment needed to fight the pandemic. A great advantage of the company is its unanimity with employees when it comes to CSR issues. The company’s employees actively participate in the undertakings, often also initiating them.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy